Tuesday, April 04, 2017

СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ

Төслийн зорилго, чиглэл: Бага хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар тогтвортой үйл ажиллагаатай сургалтын төв байгуулан төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулсны дагуу  суралцагчдад чанартай мэдлэг олгон ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд төслийн зорилго оршино.