Monday, November 07, 2016

Сургалтын төв байгуулах бизнес төсөл

Төслийн зорилго, чиглэл: Бага хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар тогтвортой үйл ажиллагаатай сургалтын төв байгуулан төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулсны дагуу  суралцагчдад чанартай мэдлэг олгон ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд төслийн зорилго оршино.