Wednesday, October 12, 2016

40 үнээний ферм байгуулах бизнес төсөл

Төслийн зорилго, чиглэл:
Цахилгаан саалтууртай үнээний ферм байгуулах төсөл. Тус үнээний фермийг байгуулснаар түүхий сүү борлуулах, мах бэлтгэлийн цех байгуулах боломжтой. Төсөлд фермийн зохион байгуулалт, байрны загвар тооцоо, орлого ашиг,  үйл ажиллагааны зардлууд,  орлогын болон мөнгөн урсгалын тайлан зэргийг  оруулж өгсөн байгаа.