Tuesday, April 05, 2016

ӨНӨӨДРӨӨС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЖЭЭ /2016-04-04 /

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын төсөлд тавигдах
шалгуур үзүүлэлтийн жагсаалт
 1. "Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль“-ийн 5 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн байх;
 2. Аж үйлдвэрийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх;
 3. Татвар, Нийгмийн даатгал болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, эргэн төлөлт хэвийн байх;
 4. Хуулиар  хориглоогүй барьцаа, батлан даалттай байх ба зээлийн барьцаа нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох эд хөрөнгийн эрхийн талаарх мэдээлэл, жагсаалтыг гаргаж ирүүлэх;
 5. Үйлдвэрлэл,    үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх техникийн нөхцөл, байгаль орчны болон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай холбогдох бусад зөвшөөрлийг авсан байх;
 6. Ажлын   байрыг хадгалсан, нэмэгдүүлсэн, шинээр бий болгох тоог тусгах;
 7. Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээлтэй байх;
 8. Хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 9. Төслийн ерөнхий стандартыг хангах;
Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын орон нутгийн чанартай
төсөлд тавигдах шалгуур үзүүлэлтийн жагсаалт
 1. "Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль“-ийн 5 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн байх;
 2. Аж      үйлдвэрийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх;
 3. Татвар, Нийгмийн даатгал болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, эргэн төлөлт хэвийн байх;
 4. Хуулиар хориглоогүй барьцаа, батлан даалттай байх ба зээлийн барьцаа нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох эд хөрөнгийн эрхийн талаарх мэдээлэл, жагсаалтыг гаргаж ирүүлэх;
 5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх техникийн нөхцөл, үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай холбогдох бусад эөвшөөрөлтэй байх;
 6. Ажлын байрыг хадгалсан, нэмэгдүүлсэн, шинээр бий болгох тоог тусгах;
 7. Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээлтэй байх,үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, тоо хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх;
 8. Хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай байх, сүүлийн гурван жилийн хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 9. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухайн орон нутагт бүртгэлтэй байх;
 10. Төслийн ерөнхий стандартыг хангах;

Post a Comment