Wednesday, April 20, 2016

НЭГ ГА ТАЛБАЙД ЧАЦАРГАНА ТАРИАЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ                                   ТӨСЛИЙН АГУУЛГА

I БҮЛЭГ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЧИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн  товч танилцуулга
II БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ


2.1 Төслийн товч агуулга, танилцуулга
2.2 Төсөл амжилттай хэрэгжих үндэслэл, боломж
2.3 Макро орчин
       2.3.1 Эдийн засгийн орчин
       2.3.2 Улс төр, хууль эрх зүйн орчин
       2.3.3 Техникийн орчин
       2.3.4 Нийгэм соёлын орчин
2.4 Микро орчин
                        2.4.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
                        2.4.2 Бэлтгэн нийлүүлэгчид
                        2.4.3 SWOT,  шинжилгээ

III БҮЛЭГ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1 Зах зээл, хэрэглэгчийн судалгаа
3.2 Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт
3.2.1 Үнийн бодлого                                              
3.2.2 Бүтээгдэхүүний бодлого
3.2.3 Хувиарлалт, борлуулалтын суваг
3.2.4 Идэвхжүүлэлтийн бодлого

IV БҮЛЭГ. ТӨЛӨВЛӨСӨН БИЗНЕСИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4.1 Түүхий эд, шаардлагатай материалын судалгаа
4.2 Тариалалтын технологи, процесс

V.БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦООЛОЛ

5.1 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
5.2 Санхүүгийн тооцоолол
5.2.1 Үйл ажиллагааны зардлын тооцоолол
5.2.2 Борлуулалтын орлогын таамаглал
5.2.3 Төсөвлөсөн ашиг, алдагдлын тайлан

5.3 Эдийн засгийн тооцоолол
5.3.1 Зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа

Төслийн үнэ:  200,000 төгрөг  утас 9906-0811
Данс: Хаан банк, Хадгаламж банк 
 Илгээх цахим хаяг: itcc_best@yahoo.com

Tuesday, April 05, 2016

ӨНӨӨДРӨӨС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЖЭЭ /2016-04-04 /

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын төсөлд тавигдах
шалгуур үзүүлэлтийн жагсаалт
 1. "Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль“-ийн 5 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн байх;
 2. Аж үйлдвэрийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх;
 3. Татвар, Нийгмийн даатгал болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, эргэн төлөлт хэвийн байх;
 4. Хуулиар  хориглоогүй барьцаа, батлан даалттай байх ба зээлийн барьцаа нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох эд хөрөнгийн эрхийн талаарх мэдээлэл, жагсаалтыг гаргаж ирүүлэх;
 5. Үйлдвэрлэл,    үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх техникийн нөхцөл, байгаль орчны болон үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай холбогдох бусад зөвшөөрлийг авсан байх;
 6. Ажлын   байрыг хадгалсан, нэмэгдүүлсэн, шинээр бий болгох тоог тусгах;
 7. Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээлтэй байх;
 8. Хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 9. Төслийн ерөнхий стандартыг хангах;
Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын орон нутгийн чанартай
төсөлд тавигдах шалгуур үзүүлэлтийн жагсаалт
 1. "Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль“-ийн 5 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн байх;
 2. Аж      үйлдвэрийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх;
 3. Татвар, Нийгмийн даатгал болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, эргэн төлөлт хэвийн байх;
 4. Хуулиар хориглоогүй барьцаа, батлан даалттай байх ба зээлийн барьцаа нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бусдын өмчлөлд шилжүүлж болох эд хөрөнгийн эрхийн талаарх мэдээлэл, жагсаалтыг гаргаж ирүүлэх;
 5. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх техникийн нөхцөл, үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай холбогдох бусад эөвшөөрөлтэй байх;
 6. Ажлын байрыг хадгалсан, нэмэгдүүлсэн, шинээр бий болгох тоог тусгах;
 7. Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээлтэй байх,үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, тоо хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх;
 8. Хэрэгжүүлэх төслийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх чадвартай байх, сүүлийн гурван жилийн хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 9. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухайн орон нутагт бүртгэлтэй байх;
 10. Төслийн ерөнхий стандартыг хангах;

ОРОН НУТАГТ ӨРХИЙН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ ОЛГОЖ БАЙНА /2016-04-04/

Өнөөдрөөс эхлэн орон нутагт өрхийн бичил бизнесийг дэмжих зээлийн материалыг сум бүрт хүлээн авч эхэллээ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр батлагдсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 48 дугаар тушаалаар “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, хөнгөлөлттэй зээл олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан.
2016 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 47 дугаар тушаалаар "Сумын өрхийн бичил бизнесийг дэмжих" зорилгоор санхүүжилт  хуваарилсантай холбогдуулан 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Сумын өрхийн бичил бизнес эрхлэгч иргэний төслийг тухайн сумын жижиг, дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч арилжааны банкинд хүргүүлэн судлуулж шийдвэрийг хуанлийн 35 хоногт багтаан Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд ирүүлнэ.