Friday, December 11, 2015

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 2 ҮЕ ШАТТАЙ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ / ЖАЙКА ТӨСӨЛ/

Төслийн зээлийн зориулалт:
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /JICA/-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр энэхүү зээлийг олгож байгаа бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх бизнесээ өргөжүүлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах болон үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламж барих, өргөтгөх зэрэг санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдана.