Wednesday, April 20, 2016

НЭГ ГА ТАЛБАЙД ЧАЦАРГАНА ТАРИАЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ                                   ТӨСЛИЙН АГУУЛГА

I БҮЛЭГ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЧИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн  товч танилцуулга
II БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ


2.1 Төслийн товч агуулга, танилцуулга
2.2 Төсөл амжилттай хэрэгжих үндэслэл, боломж
2.3 Макро орчин
       2.3.1 Эдийн засгийн орчин
       2.3.2 Улс төр, хууль эрх зүйн орчин
       2.3.3 Техникийн орчин
       2.3.4 Нийгэм соёлын орчин
2.4 Микро орчин
                        2.4.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ
                        2.4.2 Бэлтгэн нийлүүлэгчид
                        2.4.3 SWOT,  шинжилгээ

III БҮЛЭГ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1 Зах зээл, хэрэглэгчийн судалгаа
3.2 Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт
3.2.1 Үнийн бодлого                                              
3.2.2 Бүтээгдэхүүний бодлого
3.2.3 Хувиарлалт, борлуулалтын суваг
3.2.4 Идэвхжүүлэлтийн бодлого

IV БҮЛЭГ. ТӨЛӨВЛӨСӨН БИЗНЕСИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

4.1 Түүхий эд, шаардлагатай материалын судалгаа
4.2 Тариалалтын технологи, процесс

V.БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦООЛОЛ

5.1 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
5.2 Санхүүгийн тооцоолол
5.2.1 Үйл ажиллагааны зардлын тооцоолол
5.2.2 Борлуулалтын орлогын таамаглал
5.2.3 Төсөвлөсөн ашиг, алдагдлын тайлан

5.3 Эдийн засгийн тооцоолол
5.3.1 Зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа

Төслийн үнэ:  200,000 төгрөг  утас 9906-0811
Данс: Хаан банк, Хадгаламж банк 
 Илгээх цахим хаяг: itcc_best@yahoo.com
Post a Comment