Thursday, December 29, 2016

Мал нядалгааны цех байгуулах төсөл

Махны чиглэлийн үхрийн аж ахуй байгуулах энэхүү төсөл нь зах зээлд махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, компанийн ашгийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын махны эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хэрэглээг хэвшүүлэхэд чиглэгдсэн ач холбогдол өндөртэй төсөл байна.

Post a Comment