Wednesday, March 02, 2016

ВАКУМ ЦОНХНЫ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ


 -Хувцанар цонхны үйлдвэр байгуулж, зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх  


ТӨСЛИЙН АГУУЛГА  


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ТӨСЛИЙН  ХУРААНГУЙ
1.1    КОМПАНИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
1.2    ТӨСЛИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
1.3    ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА
1.4    ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
1.5    ТӨСЛИЙН ӨРТӨГ БОЛОН ЗЭЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ
1.6    ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ДАВУУ ТАЛ, ҮР ДҮН


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ
2.1    МАКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
2.1.1     ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН
2.1.2     ТӨРИЙН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ТАТВАРЫН ОРЧИН
2.1.3     ТЕХНОГИЙН ОРЧИН
2.1.4     НИЙГЭМ СОЁЛ, ХҮН АМ ЗҮЙН ОРЧИН

2.2    ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
2.2.1     ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ЧИГ ХАНДЛАГА
2.2.2     ЗАХ ЗЭЭЛД ЭЗЛЭХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
2.2.3     ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИД
2.2.4     ӨРСӨЛДӨГЧИД
2.2.5     SWOT ШИНЖИЛГЭЭ


 ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ТӨЛӨВЛӨСӨН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3.1       ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.1.1     ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТЕХНОЛОГИ ПРОЦЕС
3.1.2     ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.1.3     ТҮҮХИЙ ЭД  МАТЕРИАЛЫН СУДАЛГАА

  3.3  МАРКЕТИНГИ БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.3.1 ҮНЭ (ҮНИЙН БОДЛОГО)
3.3.2 БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ ХУВААРИЛАЛТ
3.3.3 ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ(ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА)
  
3.4 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.3.1  УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3.5    САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.5.1  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.5.2 ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ТООЦООЛОЛ
3.5.3 ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ
3.5.4 ОРЛОГЫН ТӨСӨВ
3.5.5 АШИГ АЛДАГДЛЫН ТАЙЛАН
3.5.6 МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 Бүтээгдэхүүн:  Вакум цонх
Төслийн байршил: Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутаг
Төслийнхэрэгжүүлэх хугацаа:  Зээл олголтын хугацаагаар тооцоолол хийгдсэн
Төсөл боловсруулагдсан байдал  : 50 / эдийн засгийн тооцоо + файл төсөл/
Төслийн үнэлгээ:  файл төслийн  300,000 төгрөг
Төслийн ажил гүйцэтгэх хөлс: 300,000 төгрөг

Post a Comment